Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Umowy deweloperskie - co warto wiedzieć?

Umowy deweloperskie - co warto wiedzieć?

  1. Kiedy i na jakich warunkach nabywca może odstąpić od umowy z deweloperem?

Nabywca może to zrobić w sytuacji, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • umowa z deweloperem nie zawiera elementów zgodnych z ustawą deweloperską, np. nie posiada informacji o terminie przeniesienia własności nieruchomości albo nie określa zakresu i standardu prac wykończeniowych, które ma wykonać deweloper;
  • jeśli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, zgodnie z żądaniem nabywcy.
  • informacje zawarte w umowie z deweloperem nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym dewelopera lub w załącznikach (za wyjątkiem zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego dewelopera lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego dewelopera wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy z deweloperem);
  • dane zawarte w prospekcie informacyjnym dewelopera lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy;
  • prospekt informacyjny dewelopera, na podstawie którego zawarto umowę z deweloperem, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;
  • deweloper nie przeniósł na nabywcę prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek, nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia – za wyjątkiem sytuacji nie przeniesienia na nabywcę prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie z deweloperem. Przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy z deweloperem (w sytuacji nieprzeniesienia na nabywcę prawa własności w umówionym terminie) nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

  1. Kiedy deweloper może odstąpić od umowy?

Ustawa zakłada, że klient może odstąpić od umowy z deweloperem, jeśli nie zawiera ona wszystkich postanowień narzuconych ustawą lub jest niezgodna z prospektem informacyjnym dewelopera lub w przypadku, gdy w chwili podpisania umowy z deweloperem te informacje okazały się nieprawdziwe.

Ponadto, deweloper może odstąpić od umowy jeżeli klient będzie zalegać z wpłatami, nie stawi się do odbioru mieszkania lub na akt notarialny. W przypadku niestawiennictwa deweloper musi doręczyć nabywcy dwukrotnie w odstępie co najmniej 60 dni pismo z wezwaniem do stawiennictwa. Po spełnieniu tego wymogu może rozwiązać umowę z niedoszłym kupującym.

Deweloper może odstąpić od umowy, gdy nabywca nie zapłacił ustalonej ceny za mieszkanie w wysokości lub w terminie określonym w umowie deweloperskiej, pomimo uprzedniego wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.

Oferta dla ciebie

Dowiedz się więcej na temat oferty Green House Development.
Bądź na bieżąco z promocjami!

* - pola wymagane
Regulamin serwisu
Regulamin serwisu
* - pola wymagane