Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Oferta Publiczna Obligacji Serii F / Emisja / Relacje inwestorskie

Oferta Publiczna Obligacji Serii F / Emisja / Relacje inwestorskie

Planowany harmonogram:

Rozpoczęcie oferty – 28 października 2022

Zakończenie oferty – 29 listopada 2022

Przydział – 30 listopada 2022

Wykup – 29 listopada 2024

 1. Emitent: Green House Development S.A.
 2. Seria: F
 3. Min zapis: 5.000,00 zł
 4. Oferta: oferta publiczna, na podstawie Memorandum Informacyjnego – art. 37b ustawy o ofercie
 5. Cena emisyjna/wartość nominalna: 1.000 zł.
 6. Wartość oferty: 5.000.000,00 zł
 7. Oprocentowanie: stałe, 12% w skali roku
 8. Odsetki: co 6 miesięcy (odsetki półroczne)
 9. Okres finansowania: 24 miesiące
 10. Cel emisji: Celem emisji Obligacji jest (i) udzielenie Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy celem realizacji Inwestycji oraz (ii) pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów związanych z emisją obligacji
 11. Agent Emisji Agent Płatniczy, Sponsor Emisji: Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
 12. Administrator Zabezpieczeń: PS Zabezpieczenia sp. z o.o.
 13. Zabezpieczenie:

* Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta
* Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji
* Cesja wierzytelności z pożyczki, która zostanie udzielona przez Emitenta w kwocie nie wyższej niż 4.425.000,00 zł
* Hipoteka umowna łączna na lokalach użytkowych, które staną się przedmiotem odrębnej własności w zw. z ich wyodrębnieniem z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której znajduje się budynek wielorodzinny, których łączna wartość, zgodnie z operatem, została ustalona na kwotę 58.400.000,00 zł

- z zastrzeżeniem, że hipoteka łączna ustanowiona zostanie w przyszłości, pod warunkiem skutecznego założenia ksiąg wieczystych dla ww. lokali oraz będzie stanowiła równorzędne zabezpieczenie Obligacji Serii F oraz (i) kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 11.000.000,00 zł (w tym Serii F) oraz (ii) dodatkowo obligacji wyemitowanych przez Emitenta oraz spółkę GHD Emitent 1 sp. z o.o. o łącznej wartości 19.912.000,00 zł.

 1. Dokumenty:

Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną do 5.000 sztuk Obligacji na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i Cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000,00 złotych na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie

Suplement nr 2

Suplement nr 3 do Memorandum Informacyjnego Obligacji Serii F

Potrzebujesz informacji o warunkach złożenia zapisu?

Jeżeli masz pytania, wypełnij poniższy formularz.
Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.

* - pola wymagane
** - Ważne informacje

W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U.2021.576 z późn. zm.).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waryńskiego 3A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi (w tym w stosownych przypadkach kontaktu telefonicznego pod wskazany przez Państwa numer telefonu), realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (np. kontynuacji korespodencji e-mail), a w przypadku wyrażenia stosownej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w tym miejscu.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki spółki Green House Development S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii F oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/green-house-development-s-a-seria-f/ oraz Emitenta: https://greenhousedevelopment.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/komunikaty/oferta-publiczna-obligacji-serii-f-emisja-relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane na stronie 9 w rozdziale II Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego. (do potwierdzenia) Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Regulamin serwisu
* - pola wymagane