Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII G / EMISJA / RELACJE INWESTORSKIE

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII G / EMISJA / RELACJE INWESTORSKIE

Planowany harmonogram:

Rozpoczęcie oferty – 7 grudnia 2022

Zakończenie oferty – 16 grudnia 2022

Przydział – 19 grudnia 2022

Wykup – 16 grudnia 2024

 1. Emitent: Green House Development S.A.
 2. Seria: G
 3. Min zapis: 5.000,00 zł
 4. Oferta: oferta publiczna, na podstawie Memorandum Informacyjnego – art. 37b ustawy o ofercie
 5. Cena emisyjna/wartość nominalna: 1.000 zł.
 6. Wartość oferty: 2.000.000,00 zł
 7. Oprocentowanie: stałe, 12% w skali roku
 8. Odsetki: co 6 miesięcy (odsetki półroczne)
 9. Okres finansowania: 24 miesiące
 10. Cel emisji: Celem emisji Obligacji Serii G jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na: (I) udzielenie Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy celem dofinansowania Pożyczkobiorcy, w tym realizację Inwestycji oraz (II) pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów związanych z emisją Obligacji Serii G.
 11. Agent Emisji Agent Płatniczy, Sponsor Emisji: Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
 12. Administrator Zabezpieczeń: PS Zabezpieczenia sp. z o.o.
 13. Zabezpieczenie:

* Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta
* Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji
* Cesja wierzytelności z pożyczki, która zostanie udzielona przez Emitenta w kwocie nie wyższej niż 1.700.000 zł
* Hipoteka umowna łączna na lokalach użytkowych, które staną się przedmiotem odrębnej własności w zw. z ich wyodrębnieniem z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której znajduje się budynek wielorodzinny, których łączna wartość, zgodnie z operatem, została ustalona na kwotę 58.400.000,00 zł

- z zastrzeżeniem, że hipoteka łączna ustanowiona zostanie w przyszłości, pod warunkiem skutecznego założenia ksiąg wieczystych dla ww. lokali oraz będzie stanowiła równorzędne zabezpieczenie Obligacji Serii G oraz (I) kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 11.000.000,00 zł (w tym Serii F oraz Serii G) oraz (II) dodatkowo obligacji wyemitowanych przez Emitenta oraz spółkę GHD Emitent 1 sp. z o.o. o łącznej wartości 19.912.000,00 zł.

14. Dokumenty:

Potrzebujesz informacji o warunkach złożenia zapisu?

Jeżeli masz pytania, wypełnij poniższy formularz.
Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.

* - pola wymagane
** - Ważne informacje

W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U.2021.576 z późn. zm.).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waryńskiego 3A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi (w tym w stosownych przypadkach kontaktu telefonicznego pod wskazany przez Państwa numer telefonu), realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (np. kontynuacji korespodencji e-mail), a w przypadku wyrażenia stosownej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w tym miejscu.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii G spółki spółki Green House Development S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii G oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/green-house-development-s-a-seria-g/ oraz Emitenta: https://greenhousedevelopment.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/komunikaty/oferta-publiczna-obligacji-serii-g-emisja-relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane na stronie 9 w rozdziale II Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Regulamin serwisu
* - pola wymagane